Værdigrundlag

Hvilsom Fribørnehave er en dynamisk børnehave med en høj faglighed, et stærkt fællesskab og med fokus på det hele menneske. Hvilsom Fribørnehave er et univers for krop, hjerne og hjerte. I et trygt, omsorgsfuldt og sundt miljø dannes rammerne for dit barns videre personlige udvikling.

 

Værdigrundlaget er beskrevet med særligt fokus på 5 værdiord:

Nysgerrighed – Fællesskab – Tryghed – Faglighed – Barnets personlige udvikling

 

Nysgerrighed

I Hvilsom Fribørnehave skaber vi rammer og grobund for nysgerrighed. Nysgerrigheden skal stimuleres, styrkes og udvikles gennem leg og udforskning.

Vi giver børnene en naturlig lyst til at forstå deres omgivelser, stille spørgsmål og undres ved både det nye og ukendte, men også ved det daglige og velkendte.

Vi møder børnene med åbenhed og forklaring. Med udgangspunkt i det børnene er optaget af, skaber vi rum og plads til at udforske, undersøge og eksperimentere.

Fællesskab

Fællesskabsfølelsen er af stor betydning for børnenes liv i børnehaven.

Fællesskab børnene imellem, fællesskab og engagement hos personalet samt forældre, vægtes højt og bidrager til børnenes tryghed.

Hvilsom Fribørnehave lærer børnene at rumme og inkludere hinanden, danne venskaber og anerkende hinandens forskelligheder.

Forældre og nærmiljø er en naturlig del af det fællesskab, som gør børnehaven til et rart sted at være.

Tryghed

Tryghed i børnehavelivet er selve fundamentet for udvikling og læring. Når barnet er trygt, kan det lære, blomstre og udvikle sig i samspillet med jævnaldrende.

Særligt under opstart/indkøring i børnehaven prioriteres trygheden højt hos det nystartede barn og familie.  Vi prioriterer stabile og tydelige voksne, faste rutiner og genkendelighed i hverdagen.

Hvilsom Fribørnehave skal være et trygt sted for alle, børn som voksne. Gennem tæt forældresamarbejde og god kommunikation, skabes et miljø til gavn for børnene. Forældrene skal være trygge og vide, at børnene er i gode hænder hele dagen.

Hvilsom Fribørnehave ser det som en force at være en lille institution, hvor rammerne er overskuelige. Der drages omsorg for det enkelte barn, og der er tid til nærvær.

Personalet i børnehaven har medbestemmelse og indflydelse på hverdagen, hvilket giver motivation og arbejdsglæde i hverdagen. Trygge og glade voksne giver trygge og glade børn!

Gennem det tætte samarbejde med Hvilsom Friskole lettes overgangen fra børnehave til skole. Når børnene er skoleparate, vil de færdes hjemmevant på friskolens arealer, de kender lærere og øvrige voksne, som skal tage over herfra. Således vil børnene have ro til læring og videre udvikling.

Faglighed

I Hvilsom Fribørnehave prioriteres en åben og ærlig kommunikation mellem børn, forældre og personale.

Personalet er fagligt velfunderet og vil gerne indgå i dialog, vejlede og rådgive omkring barnets udvikling.

Personalet får den nødvendige sparring og efteruddannelse og tager ejerskab og ansvar for en hverdag i børnehøjde.

Højt engagement, arbejdsglæde og en positiv ånd – Glade voksne giver glade børn.

Barnets personlige udvikling

I børnehaveperioden lægges grundstenene i forhold til barnets evne til at begå sig fagligt og socialt. Dette er i særdeleshed en forældreopgave, men i forhold til samspillet med jævnaldrende spiller institutionen en central rolle for barnets personlige udvikling.

I Hvilsom Fribørnehave vægtes de sociale kompetencer højt. Det er vigtigt, at børnene bliver bevidste om begreber som tolerance, empati og respekt for hinanden, at de indgår i et fællesskab, hvor vi har brug for hinanden og kan lære noget af andre.

Samtidigt er det vigtigt, at børnenes egen identitet og individualitet respekteres. Barnets selvværd styrkes, når barnet bekræftes i, at det er holdt af, præcis som det er. Selvværd giver selvtilliden plads til at blomstre gennem små sejre i hverdagen, tilpasset det enkelte barn.

Den sproglige udvikling prioriteres i børnehaven, og der tages særligt hånd om børn med sproglige udfordringer. Et veludviklet sprog er vigtigt i forhold til børnenes evne til at forstå sammenhænge, kommunikere og danne relationer.

Den motoriske udvikling er en integreret del af hverdagen i børnehaven. Børnene bliver udfordret i forhold til den fin-, grov- og sansemotoriske udvikling.

I Hvilsom Fribørnehave ses, mødes og anerkendes børnene, som de er.

 

Rammerne for værdiordene tager udgangspunkt i: Sundhed – Udsyn – Kreativitet – Natur

Sundhed

Sundhed omfatter det hele menneske. Vi skal have det godt både psykisk, fysisk og socialt.

Børnene lærer vigtigheden af sund kost, motion og hvilken indflydelse, det har på deres krop og sind. Dette sikres gennem masser af bevægelse og en sund, ansvarlig kostpolitik.

Tydelige og nærværende voksne guider børnene i de sociale relationer og sikrer herigennem børnenes sociale trivsel.

Børnehaven styrker lysten og nysgerrigheden omkring de sunde madvarer og vaner. Børnene deltager selv i processen ”fra jord til bord”.

Børnehaven følger årstidernes gang og de tilhørende råvarer bl.a. ved besøg i nærmiljøet.

Udsyn

I Hvilsom Fribørnehave stifter børnene bekendtskab med den mangfoldighed, der er i vores samfund. Vi udforsker nærmiljøet samt tager på ture uden for bygrænsen.

I børnehøjde, inddrager vi forskellige kulturer og undersøger andre måder at leve og tænke på.

Vi ønsker at give børnene en forståelse for, at vi alle er forskellige, samt give dem styrke til selv at turde skille sig ud.

Udsyn er differentieret i forhold til alderstrin.

Forskellighed er en styrke!

Kreativitet

I Hvilsom Fribørnehave er der plads til kreative udfoldelser. Børnenes kreativitet og fantasi stimuleres.

Børnehaven griber den fantasi og nysgerrighed barnet står i lige nu, samt igangsætter kreative, lærerige lege og aktiviteter.

Kreativitet kan udfoldes på utallige måder, fra fortælling og teater, til perler og huler i skoven.

Børnehaven har fokus på musik og bevægelse. Glæden ved at synge, spille og udvikle rytme vægtes højt.

Kreativitet er gymnastik for både krop, hjerne og hjerte og vigtig for barnets læring og videre udvikling.

Natur

Hvilsom Fribørnehave bruger naturen som en lege- og læreplads.

Børnehaven bruger naturen hele året og følger naturens forandring gennem årstiderne.

Børnehaven tilstræber, at de i størstedelen af året bruger en ugentlig dag i naturen, samt tager den med hjem i børnehaven til udforskning og læring.

Børnehaven giver børnene en forståelse for naturens ressourcer og sårbarheder – det er en fælles opgave at passe på naturen.